Blockchain 01: Hàm Hash và Ứng dụng

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài về Blockchain, nội dung tôi dịch và tổng hợp từ các nguồn để cung cấp kiến thức cơ bản để tìm hiểu về công nghệ blockchain. Nội dung chủ yếu lấy từ 2 cuốn sách:

Bài viết này sẽ giới thiệu về hàm hash (hash function) và ứng dụng của nó trong công nghệ blockchain. Hàm hash là công cụ toán học quan trọng được xử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong bài này không đi sâu về khía cạnh toán học mà cung cấp đủ thông tin và kiến thức về hash function để tìm hiểu về bitcoin và công nghệ blockchain.

Định nghĩa

Hàm hash là một hàm số toán học (mathematical function) ánh xạ (mapping) từ dữ liệu (data) có độ dài bất kỳ (arbitrary size) thành dữ liệu có độ dài cố định (fixed size). Các tính chất của hàm hash:

 • Tập nguồn (input) là một chuỗi ký tự có độ dài bất kỳ.
 • hàm hash trả lại kết quả (ouput) là một chuỗi có độ dài cố định. Trong văn cảnh bitcoin thì ta mặc định tập đích là chuỗi 256 bit.
 • Hàm này có thể thực hiện nhanh, nói chính xác là khi tính giá trị của hàm hash trên một chuỗi n-bit thì độ phức tạp của thuật toán là O(n). Hiểu nôm na là với mỗi một chuỗi (input string) đầu vào thì ta có thể tính ra kết quả trong khoản thời gian ngắn.

Kết quả của hàm hash trong tiếng Anh được gọi là giá trị hash (hash values), mã hash (hash codes), digests, hoặc đơn giản là hash. Đây là những tính chất của một hàm hash bình thường. Một ứng dụng của hàm hash thường gặp là để xây dựng cấu trúc dữ liệu (data structure) Hashtable.

Tuy vậy, trong bitcoin người ta sử dụng hàm hash mật mã (cryptographic hash functions). Để một hàm hash có tính bảo mật (cryptographically secure), hàm đó phải có thêm các tính chất sau:

Tính chất 1. Không va chạm (Collision resistance).

Hàm hash được gọi là không va chạm (collision resistant) khi không thể tìm được 2 chuỗi đầu vào (input) x và  y khác nhau,   x \neq y nhưng lại có giá trị hash bắng nhau H(x) = H(y). Chú ý là tính chất này nói là không tìm được va chạm, chứ chắc chắn tồn tại va chạm. Vì đối với hàm hash f: X \rightarrow Y, thì tập nguồn X lớn hơn tập đích Y (trong trường hợp này thì tập nguồn là vô hạn, còn tập đích là hữu hạn).

Lưu ý là không có hàm hash nào được chứng minh (proven) là có tính chất không va chạm, các hàm hash mật mã được dùng trên thực tế là những hàm mà chưa tìm được phương pháp tính va chạm một cách hiệu quả.

Tính chất 2. Dấu một chiều (hiding one-way)

Tính chất này có nghĩa là khi đưa ra kết quả  y của hàm hash H(x) = y thì không có cách nào tìm ra giá trị đầu vào x.

Trên thực tế để đạt được tính chất này khi tính hàm hash của biến đầu vào x người ta sẽ đính thêm một biến đầu vào bí mật (secret value) r được chọn ngẫu nhiên để khi đưa ra H(r || x) thì không thể nào tìm được giá trị x.

Tính chất 3.  Thân thiện với Puzzle (puzzle-friendliness).

Một hàm hash H được gọi là thân thiện với puzzle nếu với mọi giá trị n-bit đầu ra (output) y, khi chọn k từ một phân phối với min-entropy cao (hiểu là một giá trị ngẫu nhiên), thì không thể tìm dược giá trị x để H(k || x) = y trong thời gian ít hơn 2^{n} .

Giải thích một các đơn giản thì tính chất puzzle-friendliness có nghĩa là:

 • Cho: một giá trị z và một giá trị được chọn ngẫu nhiên r
 • Thì: rất khó tìm được giá trị x để mà H(r || x) = z (khó nhưng mà nó tồn tại và sẽ tìm được)

Ba tính chất trên có liên quan, nhưng hơi na ná như nhau, để phân biệt bạn có thể đọc thêm ở đây: https://stackoverflow.com/a/43360135/8315748

Tính chất puzzle-friendliness này khác với tính chất collision-free (không va chạm) vì kể cả khi ta có thuật toán tìm được va chạm tức là tìm được một giá trị y để mà H(y) = z thì việc yêu cầu (contraints) là giá trị  y phải bắt đầu với r khiến y không phải là lời giải cho bài toán puzzle-friendliness.

Tính chất puzzle-friendliness này cũng khác với tính chất dấu-một-chiều (hiding one-way function) theo cùng lý do là kể cả khi ta có thuật toán giải được hàm một chiều tức là tìm được một giá trị y để mà H(y) = z thì giá trị y này cũng chưa chắc là lời giải cho bài toán puzzle-friendliness vì yêu cầu y phải bắt đầu với r ( y = r || x ).

Ứng dụng

Tóm tắt văn bản (message digests) – ứng dụng của tính chất 1.

Giá trị của hàm hash mật mã được dùng như một bản tóm tắt chính xác (unambiguous) của văn bản gốc; đây là giải pháp rất hiệu quả để ghi nhớ những nội dung đã thấy và nhận ra (kiểm tra) lại sau này.

Khi ta biết hàm hash H có tính chất không va chạm (collision-resistance), thì nếu ta thấy 2 giá trị hash H(x)H(y) có giá trị khác nhau, thì  có thể kết luận là giá trị đầu vào xy là khác nhau. Với tính chất này ta có thể dùng giá trị hash đầu ra như là bản tóm tắt văn bản (message digests) của băn bản gốc.

Ví dụ bạn update một file dữ liệu rất lớn lên dịch vụ lưu trữ, sau này khi bạn download file đó xuống nhưng muốn chắc chắn là nội dung của file này đúng y nguyên như file bạn upload lên hồi trước. Hàm hash với tính chất không va chạm giúp làm việc này rất hiệu quả: bạn chỉ phải lưu lại giá trị hash (256 bits) của file gốc đó (vài gigabytes). Sau này khi download file xuống bạn chỉ phải so sánh xem 2 giá trị hash có giống nhau hay không; với giải pháp này ta không phải lưu lại cả file gốc rất lớn để kiểm tra nội dung.

Cam kết số  (commitments) – ứng dụng của tính chất 2.

Cam kết số giống như việc bạn ghi một nội dung vào một tờ giấy vào cho vào phong bì, sau đó bạn dán phong bì lại và đặt phong bì đó ra bàn cho mọi người xem. Như vậy bạn đã cam kết với mọi người về nội dung trong phong bì, nhưng mọi người chưa biết nội dung đó là gì. Lúc sau bạn có thể mở phong bì ra để cho mọi người thấy nội dung mà bạn cam kết.

Việc cam kết số này có thể được thực hiện bằng hàm hash mật mã như sau. Với mỗi một thông điệp nội dung msg, ta chọn một giá trị nonce ngẫu nhiên 256-bit. Sau đó ta tính giá trị hash com = H(nonce || msg) và dùng giá trị com này như cam kết số.

Khi một người biết được giá trí com này thì không thể nào đoán được nội dung gốc msg (mà ta đã cam kết) do tính chất dấu một chiều (hiding) của hàm hash. Tuy vậy, sau này khi ta đưa ra giá trị của nội dung gốc msg (cùng với giá trị nonce) thì ta vẫn có thể chứng minh được nội dung msg chính là nội dung mà ta đã cam kết số bằng giá trị com. Điều này được đảm bảo do tính chất không va chạm của hàm hash, không có cách nào tìm được giá trị msg' khác với msg để mà H(nonce || msg) = H(nonce' || msg').

Tìm kiếm puzzle – ứng dụng tính chất 3.

Áp dụng tính chất 3, chúng ta có thể xây dựng bài toán tìm kiếm như sau:

 • Cho một hàm hash mật mã H
 • Cho một giá trị id được chọn ngẫu nhiên
 • Cho một tập đích Y

Bài toán ở đây là tìm một giá trị x sao cho H(id || x) in Y

Ý tưởng của bài toán tìm kiếm puzzle ở trên là: nếu hàm H có tập kết quả là n-bit, thì nó có thể có thể có 2^n giá trị khác nhau, tập đích Y thường là tập rất bé so với tập tất cả các giá trị kết quả. Bởi vậy kích thước của tập Y này sẽ xác định độ khó của bài toàn tìm kiếm giá trị x.

Ứng dụng này được dùng trong bitcoin, thuật ngữ của bitcoin gọi việc này là mining, có liên quan đến khái niệm prove-of-work. Chúng ta sẽ quay lại khái niệm này trong các bài sau.

Thực hành

SHA-256

SHA-256 là một thành viên trong họ hàm hash SHA-2 được thiết kế bởi NSA (Cục An ninh Quốc Gia Hoa Kỳ). SHA-256 nhận vào một văn bản text bất kỳ và đưa ra giá trị hash có độ dài 256 bit.  là một hàm hash được dùng thông dụng, bitcoin sử dụng hàm này.

Bạn có thể chạy đoạn code Python sau để tính ra giá trị hash của một chuỗi ký tự theo chuẩn SHA256.

$ python
Python 2.7.1
>>> import hashlib
>>> print hashlib.sha256("I am Satoshi Nakamoto").hexdigest()
5d7c7ba21cbbcd75d14800b100252d5b428e5b1213d27c385bc141ca6b47989e

Trong mật mã (cryptography) , thuật ngữ nonce được dùng để chỉ đến một giá trị chỉ được sử dụng một lần.

# example of iterating a nonce in a hashing algorithm's input
import hashlib
text = "I am Satoshi Nakamoto"
# iterate nonce from 0 to 19
for nonce in xrange(20):
  # add the nonce to the end of the text
  input = text + str(nonce)
  # calculate the SHA-256 hash of the input (text+nonce)
  hash = hashlib.sha256(input).hexdigest()
  # show the input and hash result
  print input, '=>', hash

Trong đoạn code trên, giá trị nonce được dùng dùng mới nội dung của một thông điệp msg để tạo ra các giá trị hash SHA256 khác nhau của thông điệp đó.

Bạn cũng có thể dùng tool CyberChef để thử nhanh các hàm hash.

https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=%5B%7B%22op%22%3A%22SHA256%22%2C%22args%22%3A%5B%5D%7D%5D&input=SSBhbSBTYXRvc2hpIE5ha2Ftb3Rv

Trong hệ thống Ethereum, người ta dùng hệ thống hàm hash mới hơn  KECCAK-256, họ hàm hash mới này được cho là ưu việt hơn: nhanh hơn và tính bảo mật tốt hơn.

Hàm hash được sử dụng khắp nơi trong công nghệ blockchain, nên ta cần làm quen với khái niệm và tính chất cơ bản của hash đồng thời sử dụng các công cụ hash để thao tác.

Leave a Reply