Thơ sưu tầm

somewhere from Facebook:

Tình yêu mong manh
Long lanh làn khói
Nói rằng tim nói
Thì trí ở đâu
Cay mắt trên đầu
Bắt vào âm ỉ
Chỉ đường không chỉ
Bỏ vào li nhau
Uống vào thì đau
Không đau thì khát
Trời xanh bát ngát
Một bát dạo chơi
Lời cởi lời rơi
Tơi bời khói lửa
Nửa đi tìm nửa
Tôi đi tìm sông
Lông nhông mà tắm
Hết say hết đắm
Thành nhộng thành tằm
Kết bè bể dâu
Đâu đâu cũng mát
Tỉ hát cùng ca
Haha haha

Leave a Reply