Sách:Tư tưởng Phật Giáo Việt Nam

Tư tưởng Phật Giáo Việt Nam: Duy Hinh

Một trong những quyển sách tôi đọc được khoảng chục trang thì không muốn đọc tiếp vì thấy lãng phí thời gian. Sách in xấu, cấu trúc không khoa học, khiến thức được trình bầy lộn xộn.

One Reply to “Sách:Tư tưởng Phật Giáo Việt Nam”

Leave a Reply