Chinh Phụ Ngâm Khúc

Đặng Trần Côn (1715 – 1745)
Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748)

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

Thiên địa phong trần,
Hồng nhan đa truân.
Du du bỉ thường hề,
Thùy tạo nhân?

Leave a Reply